قیمت کولر گازی گاسونیک


مدل نام محصول کد محصول عملکرد مشخصات فنی قیمت (تومان)
گاسونیک اینورتر سری 30 کولر گازی اسپلیت گاسونیک 12000 اینورتر GAC-3012 سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 12000 بی تی یو- سرما/گرما - اینورتر (کم مصرف ) - روتاری T1 - کلاس انرژی ++A کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت گاسونیک 18000 اینورتر GAC-3018 سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 18000 بی تی یو- سرما/گرما - اینورتر (کم مصرف ) - روتاری T1 کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت گاسونیک 24000 اینورتر GAC-3024 سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 24000 بی تی یو- سرما/گرما - اینورتر (کم مصرف ) - روتاری T1- کلاس انرژی ++A کلیک کنید
گاسونیک اینورتر سری 31 کولر گازی اسپلیت گاسونیک 12000 اینورتر GAC-3112 سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 12000 بی تی یو- سرما/گرما - اینورتر (کم مصرف ) - روتاری T2 کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت گاسونیک 18000 اینورتر GAC-3118 سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 18000 بی تی یو- سرما/گرما - اینورتر (کم مصرف ) - روتاری T2 کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت گاسونیک 24000 اینورتر GAC-3124 سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 24000 بی تی یو- سرما/گرما - اینورتر (کم مصرف ) - روتاری T2 کلیک کنید
گاسونیک حاره ای روتاری T3 کولر گازی اسپلیت گاسونیک 12000 روتاری GAC-2912 سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 12000 بی تی یو- سرما/گرما - تروپیکال - روتاری T3- کلاس انرژی B کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت گاسونیک 18000 روتاری GAC-2918 سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 18000 بی تی یو- سرما/گرما - تروپیکال - روتاری T3- کلاس انرژی B کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت گاسونیک 24000 روتاری GAC-2924 سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 24000 بی تی یو- سرما/گرما - تروپیکال - روتاری T3- کلاس انرژی B کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت گاسونیک 30000 روتاری GAC-2930 سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 30000 بی تی یو- سرما/گرما - تروپیکال - روتاری T3- کلاس انرژی B کلیک کنید
گاسونیک T3 کولر گازی اسپلیت گاسونیک 12000 GAC-2712 سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 12000 بی تی یو- سرما/گرما -تروپیکال-حالت توربو- کمپرسور T3- کلاس انرژی B کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت گاسونیک 18000 GAC-2718 سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 18000 بی تی یو- سرما/گرما -تروپیکال-حالت توربو- کمپرسور T3- کلاس انرژی B کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت گاسونیک 24000 GAC-2724 سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 24000 بی تی یو- سرما/گرما -تروپیکال-حالت توربو- کمپرسور T3- کلاس انرژی B کلیک کنید
گاسونیک معمولی اینورتر سری 20 کولر گازی اسپلیت گاسونیک 18000 اینورتر GAC-2018 سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 18000 بی تی یو- سرما/گرما - معمولی اینورتر (کم مصرف ) - کلاس انرژی B کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت گاسونیک 24000 اینورتر GAC-2024 سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 24000 بی تی یو- سرما/گرما - معمولی اینورتر (کم مصرف ) - کلاس انرژی B کلیک کنید
گاسونیک معمولی اینورتر سری 33 کولر گازی اسپلیت گاسونیک 12000 اینورتر GAC-3312 سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 12000 بی تی یو- سرما/گرما - معمولی اینورتر (کم مصرف ) کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت گاسونیک 18000 اینورتر GAC-3318 سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 18000 بی تی یو- سرما/گرما - معمولی اینورتر (کم مصرف ) کلیک کنید
گاسونیک ایستاده کولر گازی اسپلیت گاسونیک 36000 ایستاده GAC-3836 سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 36000 بی تی یو- سرما/گرما -اسکرول T3 - تروپیکال - کلاس انرژی B کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت گاسونیک 48000 ایستاده GAC-3848 سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 48000 بی تی یو- سرما/گرما -اسکرول T3 - تروپیکال - کلاس انرژی B کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت گاسونیک 60000 ایستاده GAC-2960 سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 60000 بی تی یو- سرما/گرما -اسکرول T3 - تروپیکال - کلاس انرژی B کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت گاسونیک 60000 ایستاده GAC-3860 سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 60000 بی تی یو- سرما/گرما -اسکرول T3 - تروپیکال - کلاس انرژی B کلیک کنید